Privacy Policy

 

PRIVACYVERKLARING SUPVICE

In deze privacyverklaring lees je hoe Supvice omgaat met het verwerken van persoonsgegevens. Supvice is verwerkersverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van haar klanten zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Supvice. Je moet wel weten dat Supvice niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van haar website accepteer je haar privacy beleid. Supvice respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je haar geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke persoonsgegevens verzamelt Supvice? 
Supvice werkt over het algemeen voor andere ondernemers. Om diensten voor deze ondernemers te kunnen uitvoeren vraagt Supvice de onderstaande algemene gegevens van de ondernemer op: 
→ Voor- en achternaam
→ Bedrijfsnaam
→ E-mailadres
→ Telefoonnummer
→ Website
→ Bedrijfsnaam

Gevoelige en/of bijzondere gegevens die Supvice bij je op kan vragen en verwerken, kunnen als volgt zijn: 
→ Gebruikersnamen
→ Wachtwoorden
→ Bankrekeningnummer t.b.v. betalingen

Supvice verwerkt over het algemeen geen gegevens van personen onder de 16 jaar, tenzij er uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming is gegeven door de ouders/voogden. Zij kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Supvice raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Supvice zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via info@supvice.nl, dan verwijdert Supvice deze informatie.

Bovenstaande gegevens worden opgeslagen in een CRM systeem ten dienste van de bedrijfsvoering van Supvice.

Supvice verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Met welke doeleinden verwerkt Supvice jouw gegevens? 
Supvice vraagt je jouw algemene gegevens te verstrekken om je te kunnen bezoeken wanneer zij een afspraak met jou heeft, om contact met je te hebben over de samenwerking en om je te kunnen factureren. Daarnaast moet zij bepaalde informatie verwerken om aan onze verplichtingen te voldoen voor de Belastingdienst. De juridische grondslag hiervoor is de overeenkomst tussen jou en Supvice.

De gevoelige informatie die Supvice van je vraagt, is alleen wanneer het nodig is voor het uitvoeren van jouw opdracht/onze dienst. Een voorbeeld is wanneer je Supvice hebt verzocht om jouw Social Media-accounts te beheren en om berichten namens jou of jouw onderneming te kunnen plaatsen. Daarvoor heeft Supvice inloggegevens nodig. De juridische grondslag hiervoor is de overeenkomst tussen jou en Supvice.

Hoe komt Supvice aan jouw persoonsgegevens?
Supvice komt aan jouw persoonsgegevens doordat je deze aan haar verstrekt op basis van het contact wat je met haar hebt, een contactformulier op de website en de overeenkomst met Supvice. Hoogstens controleert Supvice deze verkregen gegevens bij de Kamer van Koophandel, maar zij heeft er geen baat bij om anderszins aan jouw gegevens te komen. Bij het tekenen van de overeenkomst met Supvice geeft je toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Bewaartermijnen persoonsgegevens 
Waar het door de Belastingdienst als vereiste wordt gesteld, zal Supvice de gegevens 7 jaar bewaren, waarna zij deze zal vernietigen. Dit geldt ook voor de gegevens in ons CRM systeem, zoals telefoonnummers en emailadressen.

Gegevens die gevoelig zijn, zoals informatie met betrekking tot gebruikersnamen en wachtwoorden, zullen uiterlijk een maand na het beëindigen van de overeenkomst verwijderd dan wel vernietigd worden.

Wanneer je contact opneemt met Supvice via haar website, worden de gegevens die je meestuurt (zoals naam, bedrijfsnaam, mailadres en telefoonnummer) opgeslagen op de mailserver van Vimexx (hostingbedrijf). Die gegevens worden tot maximaal twee jaar bewaard.

Gegevens verstrekken aan derden
Supvice zal jouw gegevens niet doorgeven of doorverkopen aan andere partijen. Het kan wel zo zijn dat Supvice jouw gegevens gebruikt voor de bedrijfsvoering, zoals in het geval van een boekhoudprogramma, de Belastingdienst of wanneer Supvice bepaalde opdrachten uitbesteedt. In dat geval wordt ten alle tijden een verwerkersovereenkomst afgesloten met die derde partijen, zodat jouw privacy altijd gewaarborgd zal zijn.

Jouw rechten en plichten, mogelijkheid tot bezwaar 
Je hebt het recht om aan Supvice te vragen om jouw (door haar verwerkte) persoonsgegevens in te zien, te laten rectificeren of te laten verwijderen. Hiervoor kun je een schriftelijk verzoek sturen naar info@supvice.nl, waarna zij binnen 30 dagen zal reageren. Houdt er rekening mee dat zij bepaalde informatie niet kan of mag verwijderen, vanwege de wettelijke eisen die worden gesteld aan Supvice vanuit de Belastingdienst.

Wanneer je met een andere partij een overeenkomst sluit, opvolgend aan de overeenkomst met Supvice, is zij bereid jouw persoonsgegevens uitsluitend op jouw verzoek te delen met de nieuwe partij.

Je mag schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Supvice of een aanvraag indienen tot intrekking van de door jou aan Supvice verstrekte gegevens. Echter kan zij zonder jouw gegevens niet haar diensten voor je uitvoeren. In dat opzicht is het verplicht de gegevens te verstrekken zoals bepaald in artikel 1, zodat werkzaamheden zoals vastgelegd in de overeenkomst doorgang kunnen vinden.

Cookies 
Supvice maakt gebruik van Google Analytics om het gedrag van bezoekers op de website te monitoren voor eigen informatiedoeleinden. Zij heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten om te verzekeren dat zij correct met de gegevens omgaan. Supvice verzamelt via de cookies niet jouw persoonsgegevens. Het laatste octet van jouw IP-adres wordt door Google Analytics gemaskeerd, zodat Supvice je niet kan identificeren of informatie terug kan herleiden naar jou. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Op de site worden geen tracking cookies gebruikt die jouw algemene gedrag op het internet volgen. Slechts de analytische cookies van Google Analytics zoals hiervoor genoemd en functionele cookies die zorgen dat de website goed loopt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Op de website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht: 
→ Google Analytics – functie: Analytische cookie die websitebezoek meet – bewaartermijn: 2 jaar
→ Facebook en Instagram – functie: permanente en sessie cookies – bewaartermijn: zie link 
→ LinkedIn – functie: permanente en sessie cookies – bewaartermijn: zie link

Beveiliging 
Supvice neemt jouw privacy serieus en heeft dan ook passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor heeft zij diverse technische en organisatorische maatregelen.

Door versleuteling middels een TSL-certificaat (voorheen SSL) op de website zorgt Supvice voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Slotbepalingen 
Supvice raadt je aan geregeld de privacyverklaring van Supvice te raadplegen op haar website. Het kan zo zijn dat de privacyverklaring zo nu en dan wordt aangepast. Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt, kun je deze sturen naar info@supvice.nl, zodat zij het kan proberen op te lossen voor je. Eventueel kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Gegevens Supvice
Kristel Huisman – van Boxel
Hof van Leiden 10
2631 XG  Nootdorp

Telefoon: 06 39846986
E-mail: info@supvice.nl
 
KvK nummer: 75449188
BTW-nummer: ****B01 (indien nodig; op te vragen via info@supvice.nl)
IBAN: NL08 INGB 0008753059