ALGEMENE VOORWAARDEN SUPVICE
Versie 1.0, september 2019

 Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Contractdocumenten: de Overeenkomst c.q. Opdrachtbevestiging en de documenten die onderdeel uitmaken van de
Overeenkomst;
– Looptijd: Duur van de Overeenkomst;
– Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer voor de opdracht van Opdrachtgever aan de
– Opdrachtnemer met betrekking tot het verrichten van de Prestatie;
– Opdrachtnemer: mevrouw K.E. Huisman – Van Boxel, handelend onder de naam Supvice;
– Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven voor het
verrichten van een Prestatie;
– Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief de bijbehorende bijlagen);
– Partijen: de Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
– Prestatie: de door Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en/of diensten en/of andere werkzaamheden en daarmee verband houdende activiteiten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen terzake van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verrichten Prestatie.
2. Afwijking en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.
3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
4. In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
5. De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
6. Indien en voor zover een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar mocht zijn, geldt dat Partijen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de desbetreffende bepaling, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen en aanvaardbaar is.

Artikel 3. Offerte
1. Het uitbrengen van een offerte/aanbieding door Opdrachtnemer is vrijblijvend en geldt slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht.
2. Alle kosten gemoeid met het opstellen van een offerte/aanbieding zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer doet zijn offerte gestand gedurende een termijn van 4 weken, tenzij op de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. Alle bedragen in een offerte/aanbieding zijn exclusief BTW.

Artikel 4. Overeenkomst en Looptijd van de Overeenkomst
1. Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever
ongewijzigde ondertekende Opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer retour is ontvangen door Opdrachtnemer, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer op (mondeling) verzoek van Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de Prestatie aan Opdrachtgever.
2. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de Looptijd zoals overeengekomen in de Overeenkomst, met een minimale duur van 3 maanden, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst anderszins voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
3. De Looptijd vangt aan op de datum van ondertekening van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk in de Overeenkomst anders is overeengekomen.
4. Aan het eind van de Looptijd zoals overeengekomen in de Overeenkomst wordt de Looptijd telkens stilzwijgend met een periode van 6 maanden verlengd, tenzij Opdrachtnemer of Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk beëindigt of te kennen geeft de Overeenkomst onder anders luidende voorwaarden te willen voortzetten, met inachtneming een opzegtermijn van 2 maanden voor het einde van de desbetreffende periode.

Artikel 5. Eisen aan de Prestatie
1. Opdrachtnemer zal de Prestatie uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk en in overeenstemming met de Overeenkomst.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Prestatie dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om in overleg met Opdrachtgever bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie en te voorzien van alle bescheiden die relevant zijn voor het verrichten van de Prestatie door Opdrachtnemer.

Artikel 6. Prijs
1. Alle prijzen en opslagpercentages zijn vast, exclusief de Btw, gedurende het kalenderjaar dat de Overeenkomst is gesloten.
2. Vanaf 1 januari in elk nieuw kalenderjaar zullen de prijzen, exclusief de Btw, worden geïndexeerd met 3%, tenzij uitdrukkelijk in de Overeenkomst anders is overeengekomen.
3. Overige kosten, zoals parkeerkosten, telefoonkosten et cetera, welke noodzakelijk zijn en voortvloeien uit het verrichten van de Prestatie, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7. Facturering en betaling
1. Facturering door Opdrachtnemer zal 4 wekelijks (13 facturen per jaar) worden verricht, tenzij in de Opdrachtbevestiging
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Overige kosten zoals omschreven in Artikel 6 lid 3, worden bij elke factuur gespecificeerd en afzonderlijk in rekening gebracht.
3. Aanvullend werk zoals omschreven in Artikel 8 lid 3, worden bij elke factuur gespecificeerd en afzonderlijk in rekening gebracht.
4. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de BTW afzonderlijk in rekening gebracht.
5. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen op het op de factuur aangegeven rekeningnummer.
6. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% tot de dag dat de betaling alsnog door Opdrachtnemer is ontvangen. In het geval de wettelijke rente hoger is dan 2% geldt de wettelijke rente. Opdrachtnemer is in geval verzuim door Opdrachtgever tevens gerechtigd de Prestatie op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
8. Indien Opdrachtgever is gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn financiële verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Opdrachtgever.
9. Betaling dient te geschieden in Euro’s.

Artikel 8. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens het verrichten van de Prestatie blijkt dat het voor een goede uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien Opdrachtgever een verzoek voor aanvullende werkzaamheden heeft, treden Partijen hierover in overleg. In het geval van een structurele aanvulling, en indien Partijen dit overeenkomen, zal de Overeenkomst dienovereenkomstig worden aangepast dan wel een aanvullende Overeenkomst worden aangegaan.
3. In het geval dat het in lid 2 genoemde verzoek van Opdrachtgever voor aanvullende werkzaamheden eenmalig dan wel tijdelijk van aard is, zal de Overeenkomst niet worden aangepast. De extra werkzaamheden zullen na overeenstemming van Partijen direct in rekening worden gebracht op de te versturen facturen door Opdrachtnemer als zijnde aanvullend werk.

Artikel 9. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst door tussentijdse opzegging te beëindigen, met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal 2 maanden.
2. Indien als gevolg van overmacht de verplichtingen van Opdrachtnemer zijn opgeschort en de periode dat het niet mogelijk is dat Opdrachtnemer haar verplichtingen na kan komen langer duurt dan 2 maanden, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting van schadevergoeding bestaat.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd de Prestatie op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Opdrachtnemer als gevolg van langdurige ziekte niet in staat is de Prestatie te verrichten.
4. Indien de Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien Opdrachtnemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor enigerlei wijze ontstaan en/of schadeloosstelling.
8. De Overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst in onderstaande situaties. Partijen zijn in de hieronder genoemde gevallen tegenover elkaar nimmer gehouden enige schadevergoeding te voldoen:
– Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel Opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank heeft ingediend;
– Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
– Het bedrijf van Opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van Opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien Opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld;
– Opdrachtnemer in staat van faillissement is verklaard, dan wel Opdrachtnemer een verzoek daartoe bij de rechtbank heeft ingediend;
– Bij overlijden van Opdrachtnemer.

Artikel 10. Klachten
1. Klachten over de verrichte Prestatie dienen door Opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de desbetreffende Prestatie schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van 0.
4. Klachten, als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst, uitgezonderd overmacht. Opdrachtgever dient aantoonbaar bewijs aan te leveren dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer.
2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming bij het verrichten of ter gelegenheid van de Prestatie volgens de Overeenkomst tot ten hoogste het bedrag dat onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval, minus het bedrag aan eigen risico. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet wordt gedekt door de verzekering, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag aan honorarium dat is overeengekomen voor de betreffende opdracht.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Niet voor vergoeding door Opdrachtnemer komt in aanmerking gevolgschade, indirecte schade, geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten of andere bedrijfsschade van Opdrachtgever, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of een toerekenbare tekortkoming van haar ondergeschikten en/of niet ondergeschikten voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is.
6. Opdrachtnemer bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens de Opdrachtgever, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.
7. Alle aanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van dit artikel verjaren door verloop van één jaar na beëindiging van de Prestatie door Opdrachtnemer.
8. De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort.
4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als het betreft een afzonderlijke opdracht.

Artikel 13. Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de Prestatie volgens de Overeenkomst samenhangen.
2. De plicht van Opdrachtgever tot vrijwaring van Opdrachtnemer vervalt indien en voor zover Opdrachtgever aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer.

Artikel 14. Verzekering
1. Opdrachtnemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor de risico’s die voortvloeien uit de
Overeenkomst.

Artikel 15. Intellectuele eigendom
1. Documenten, werkmethoden en procedures die door de Opdrachtgever zijn verstrekt, blijven eigendom van de Opdrachtgever en mogen door Opdrachtnemer niet aan derden ter hand worden gesteld dan wel openbaar worden gemaakt, of anderszins benut worden dan uitsluitend voor de Overeenkomst.
2. Voor zover terzake van door Opdrachtnemer geleverde Prestatie, intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn, die voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Overeenkomst reeds bestonden en in eigendom waren bij Opdrachtnemer of dat zij onafhankelijk van (de uitvoering van) de Overeenkomst zijn ontwikkeld, berusten die intellectuele eigendomsrechten bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van dergelijke intellectuele eigendomsrechten voor enig doel dat verband houdt met het bedrijf of de activiteiten van Opdrachtgever. Dit gebruiksrecht van Opdrachtgever omvat mede het recht zodanig gebruiksrecht te verschaffen aan haar (mogelijke) afnemers of aan andere derden met wie zij relaties onderhoudt in verband met de uitoefening van haar bedrijf.
3. De Opdrachtnemer garandeert dat het verrichten van de Prestatie geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, modellenrecht, merkenrecht) van de Opdrachtgever en/of derden.
4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer de naam Supvice en/of het logo van Supvice te gebruiken.

Artikel 16. Geheimhouding
1. De Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle van de Opdrachtgever verkregen gegevens, informatie en kennis waarvan de Opdrachtnemer de vertrouwelijkheid kent of had behoren te kennen, tenzij Opdrachtnemer krachtens de wet tot bekend- of openbaarmaking van die gegevens, informatie en/of kennis verplicht is.
2. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever over zijn betrokkenheid bij een project van de Opdrachtgever publiekelijk te communiceren, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten (zoals congressen en symposia) of door middel van brochures dan wel publicatie in kranten, (technische) tijdschriften, vakbladen, bladen voor een breed publiek, sociale media of anderszins. Aan eventuele toestemming van de Opdrachtgever wordt in ieder geval de voorwaarde verbonden dat de betrokkenheid van de Opdrachtgever op juiste wijze wordt vermeld, een en ander ter beoordeling door de Opdrachtgever.

Artikel 17. Geschillen en toepasselijk recht
1. Voor alle geschillen die tussen Partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van de Overeenkomst of van
overeenkomsten die daarvan een voortvloeisel mochten zijn en die niet in der minne kunnen worden opgelost, is de rechtbank Den Haag bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij onder gewoon (gebruikelijk) voorbehoud dwingend recht van een andere rechter bevoegd is.
2. Op de Overeenkomst is exclusief Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Slotbepalingen
1. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden laten de rechten van de Opdrachtnemer op grond van de wet onverlet.
2. Bepalingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard de strekking hebben ook na de beëindiging van de Overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na beëindiging van de Overeenkomst.